Nasze specjalizacje

Specjalizujemy się w prawie cywilnym, gospodarczym, administracyjnym. Angażujemy się w sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych. Zajmujemy się obsługą procesów inwestycyjnych, sprawami z zakresu obrotu nieruchomościami i przekształceń spółek prawa handlowego. Reprezentujemy klientów w sprawach karnych o charakterze gospodarczym.

Działamy w grupie, zapewniamy kompleksową obsługę prawną, nie boimy się wyzwań.

Prawo cywilne

Przygotujemy dla Państwa wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne (m.in. umowy handlowe w działalności gospodarczej, umowy najmu, dzierżawy, roboty budowlane, zlecenia), udzielimy wsparcia w kwestiach z zakresu prawa rzeczowego, odszkodowań oraz ochrony dóbr osobistych. Świadczymy obsługę w sprawach dotyczących spadków, podziału majątku oraz w sprawach rodzinnych; reprezentujemy mieszkańców w sporach z zarządcą nieruchomości.

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Dbamy, aby nasi Klienci rozwijając swoją działalność nie spotkali się z zarzutem naruszania zasad uczciwej konkurencji; w przypadku sporu pomiędzy przedsiębiorcami, przedsiębiorcą a konsumentem lub przedsiębiorcą a organami regulacyjnymi z zakresu ochrony konkurencji zawsze szukamy najlepszych rozwiązań.

Prawo pracy

Uzyskasz u nas kompleksowe wsparcie w kwestiach zatrudnienia, kontraktów menażerskich, outsourcingu. Wspieramy zarówno pracowników jak i pracodawców w rozwiązywaniu sporów pracowniczych.

Zamówienia publiczne 

Oferujemy obsługę w pełnym zakresie, w tym reprezentacja przed KIO i w postępowaniach sądowych.

Prawo własności intelektualnej

Od wielu lat specjalizujemy się w ochronie praw autorskich, uzyskiwaniu praw ochronnych na znaki towarowe oraz reprezentowaniu naszych klientów w sporach z zakresu własności przemysłowej.

Prawo administracyjne 

Pomożemy uzyskać koncesje, zezwolenie lub innego rodzaju decyzję w zakresie prawa nieruchomości, prawo ochrony środowiska,  inwestycji, legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.  Reprezentujemy także osoby fizyczne w sporach administracyjnych przed urzędami oraz sądami administracyjnymi.

Transport kolejowy

Pomożemy w kwestiach formalnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na dopuszczenie maszyn i urządzeń na terenie Polski.

Prawo korporacyjne

Możesz liczyć na wsparcie w zakresie obsługi spółek, również przy ich tworzeniu, łączeniu, podziałach, przekształcaniu oraz likwidacji podmiotów gospodarczych.

Upadłość gospodarcza i konsumencka

Pomagamy ocenić szanse skutecznego złożenia wniosku o upadłość i zgromadzić konieczne dokumenty. Kompleksowo obsługujemy postępowanie upadłościowe od momentu podjęcia przez Klienta decyzji o sądowym uregulowaniu zadłużenia aż do realizacji zatwierdzonego przez sąd planu jego spłaty lub planu podziału masy.